Spis treści

  Działka pod farmę fotowoltaiczną – jakie wymogi musi spełniać?

  Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności jako źródło odnawialnej energii. Zanim jednak taka farma może zostać zrealizowana, teren przeznaczony pod jej budowę musi spełniać określone wymogi. W artykule omówimy najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze działki pod farmę fotowoltaiczną.

  Jaka działka pod farmę fotowoltaiczną będzie pod nią odpowiednia?

  Farma fotowoltaiczna to wielkoobszarowa instalacja fotowoltaiczna charakteryzująca się dużą mocą. Zazwyczaj ich moc waha się od 500 kW do nawet kilkudziesięciu MW i są wykorzystywane do zasilania w energię gmin czy powiatów bądź do sprzedaży części udziałów. Elektrownie tego typu instaluje się z reguły na gruncie, chociaż i tu zdarzają się wyjątki. Budowa takiej farmy jest bardziej skomplikowana niż inwestycja w przydomową mikroinstalację. Wpływają na to przede wszystkim warunki, jakie musi spełniać działka przeznaczona pod farmę fotowoltaiczną.

  Warunki środowiskowe i prawne

  Przed rozpoczęciem budowy farmy fotowoltaicznej należy spełnić formalne wymogi dotyczące działki oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia i zgody.

  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

  Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli dla danego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Decyzja ta określa, czy na danym terenie możliwa jest budowa farmy fotowoltaicznej i jakie warunki muszą być spełnione. W przypadku istniejącego MPZP, należy sprawdzić, czy plan przewiduje możliwość realizacji tego typu inwestycji.

  Decyzja środowiskowa

  Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, każda farma fotowoltaiczna o powierzchni powyżej 2 ha wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydania dezycji środowiskowej. Wymagają tego także parcele powyżej 0,5 ha znajdujące się na terenie użytków ekologicznych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000 oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Ta ocena ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych negatywnych skutków inwestycji dla lokalnej fauny, flory oraz innych elementów środowiska.

  Pozwolenie na budowę

  Kolejnym kluczowym dokumentem jest pozwolenie na budowę. Aby je uzyskać, inwestor musi przedłożyć szereg dokumentów, w tym projekt budowlany, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inne niezbędne opinie i uzgodnienia. Wnioski o pozwolenie na budowę składa się w starostwach powiatowych.

  Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

  Przyłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wymaga uzyskania warunków przyłączenia od operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Warunki te określają techniczne i finansowe aspekty przyłączenia, takie jak lokalizacja punktu przyłączenia, wymogi dotyczące infrastruktury oraz koszty związane z przyłączeniem. Po uzyskaniu warunków przyłączenia inwestor musi zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci.

  Pozwolenia i zgody lokalne

  W zależności od lokalizacji działki, lokalne władze mogą wymagać dodatkowych pozwoleń i zgód. Przykładowo mogą to być: zgoda na wycinkę drzew, jeśli jest ona konieczna do realizacji inwestycji czy zgoda na zajęcie pasa drogowego w przypadku prowadzenia prac budowlanych w jego obrębie. Warto również skonsultować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat wszelkich dodatkowych wymogów formalnych.

  Rejestracja działalności

  Jeśli inwestor planuje sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną, konieczne może być zarejestrowanie działalności gospodarczej na Towarowej Giełdzie Energetyki (TGE) oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej od Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Procedura ta obejmuje złożenie odpowiednich dokumentów oraz spełnienie wymogów określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

  Klasa gruntu działki pod farmę fotowoltaiczną

  Rodzaj gruntu jest istotnym czynnikiem. Powinny być to tereny o niskiej wartości rolniczej, czyli nieużytki rolne bądź gleby klasy IV lub niższej. Wykorzystanie takich gruntów minimalizuje konflikt z rolnictwem i pozwala na efektywne zagospodarowanie terenów mniej urodzajnych.

  Dostęp do infrastruktury

  Kolejnym istotnym czynnikiem jest dostęp do infrastruktury energetycznej. Działka powinna być położona w pobliżu linii przesyłowych lub stacji transformatorowych, co umożliwi łatwe podłączenie farmy do sieci elektroenergetycznej. Odległość do najbliższego punktu przyłączenia powinna wynosić maksymalnie 200 m – większa odległość może spowodować wzrost kosztów całej inwestycji.

  Dostępność parceli ma także znaczenie z punktu widzenia logistyki. Ważne jest, aby działka miała dostęp do drogi publicznej, co ułatwi transport paneli, materiałów budowlanych i sprzętu. Bliskość dróg o odpowiedniej nośności i szerokości może znacznie ułatwić realizację inwestycji. Z drugiej strony działka pod fotowoltaikę nie powinna graniczyć z pasem drogowym.

  Lokalizacja i nasłonecznienie

  Jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze działki jest nasłonecznienie. Idealna lokalizacja powinna zapewniać maksymalne nasłonecznienie przez większość roku. Warto sprawdzić dane meteorologiczne i mapy nasłonecznienia, aby wybrać optymalną lokalizację.

  Powierzchnia działki i uwarunkowania terenowe

  Powierzchnia działki musi być odpowiednio duża, aby pomieścić instalację fotowoltaiczną o pożądanej mocy. Przykładowo farma o mocy 1 MW wymaga około 2 ha terenu i szerokości nie mniejszej niż 50 m. Ważne jest również, aby działka miała regularny kształt, co ułatwi rozmieszczenie modułów i instalacji towarzyszących. Działka pod farmę fotowoltaiczną powinna mieć odpowiednie uwarunkowania terenowe. Najlepiej, by była ona płaska lub nachylona w stronę południa. Ułatwia to instalację modułów i zapewnia ich optymalne ustawienie względem słońca. Co więcej, w pobliżu działki (podobnie jak ma to miejsce w przypadku mikroinstalacji) nie powinny znajdować się wysokie budynki i drzewa, które mogłyby powodować zacienienie paneli. Należy unikać także terenów zalewowych, podmokłych oraz obszarów zagrożonych erozją.

  Podsumowanie wymagań dot. działki pod farmę fotowoltaiczną

  Wybór odpowiedniej działki pod farmę fotowoltaiczną wymaga uwzględnienia wielu czynników, od nasłonecznienia i powierzchni, przez klasyfikację gruntu, warunki środowiskowe i prawne, aż po dostęp do infrastruktury energetycznej i drogowej. Staranne przeanalizowanie wszystkich tych aspektów jest kluczowe dla sukcesu inwestycji i efektywnego wykorzystania energii słonecznej.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO