Spis treści

  Energia Plus – dofinansowanie OZE dla firm

  W dzisiejszych czasach, w obliczu zmian klimatycznych i rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju inicjatywy wspierające odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną są kluczowe. Jednym z takich programów jest Energia Plus, który stanowi istotne narzędzie w promowaniu środowiskowo przyjaznych praktyk energetycznych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej czwartej edycji programu Energia Plus, przedstawiając jego cele i korzyści.

  Energia Plus – wsparcie dla OZE i efektywności energetycznej

  Program Energia Plus został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii oraz projekty z zakresu efektywności energetycznej. Jego głównym celem jest stworzenie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw, aby przyspieszyć transformację energetyczną i ograniczyć negatywne skutki dla środowiska.

  Wsparcie w czwartym naborze Energia Plus może przyjąć wyłącznie formę pożyczki. Maksymalna kwota takiego wsparcia wynosi od 0,5 mln do 500 mln zł. Pożyczka na fotowoltaikę dla firm może być oferowana na warunkach rynkowych lub preferencyjnych. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

  Wsparcie w programie obejmuje koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2030 roku. Za takowe NFOŚiGW uznaje koszty związane z:

  • przygotowaniem przedsięwzięcia (opracowanie dokumentacji, np. projektu budowlanego i wykonawczego czy audyt energetyczny) – koszty kwalifikowane z tego zakresu nie mogą przekroczyć 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych;
  • zarządzaniem przedsięwzięciem (wydatki związane z nadzorem inwestorskim i autorskim) – ich udział w całkowitych kosztach kwalifikowanych nie może przekroczyć 3%;
  • realizacją inwestycji (roboty budowlane, koszty nabycia środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych) – koszty związane z zakupem tych środków nie mogą przekroczyć 20% ogólnych kosztów kwalifikowanych.

  Jakie przedsięwzięcia obejmuje program?

  Program Energia Plus ma na celu redukcję negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko, w szczególności poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych. Dotacje w ramach programu Energia Plus mają służyć realizacji następujących celów ekologicznych:

  1. Ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych, wykorzystujących technologie bezodpadowe oraz ograniczające zużycie surowców pierwotnych w procesach produkcyjnych.
  2. Redukcja szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania do poziomów emisyjnych zgodnych z obowiązującymi normami poprzez podejmowane przedsięwzięcia.
  3. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł spalania paliw o mocy większej niż 50 MW poprzez modernizację urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
  4. Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw.
  5. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wdrożenie energooszczędnych systemów napędowych i oświetleniowych, zgodnie z wytycznymi Ministra Energii.
  6. Wykorzystanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych korzystających z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika czy instalacje czerpiące energię z ciepła odpadowego.
  7. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych w celu zmniejszenia strat w przesyłaniu energii oraz likwidacji niskoemisyjnych źródeł ciepła.

  Kto może skorzystać ze wsparcia?

  Program Energia Plus jest skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą.

  Po dofinansowanie mogą ubiegać się zatem:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  W dokumentach regulujących zasady udzielania dotacji nie zawarto żadnych ograniczeń związanych z wielkością podmiotu biznesowego. Skorzystać będą mogły zatem mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

  Energia Plus – do kiedy można składać wnioski?

  Wnioski do programu można składać w okresie od 1 lutego 2023 roku do 13 grudnia 2024 roku lub wyczerpania środków. Należy wysyłać je w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego bądź zaufanego.

  O ważności złożenia wniosku decyduje data wysłania go przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Wnioski, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowej formie, zostaną odrzucone.

  Dla każdego typu projektu wymienionego w programie konieczne jest złożenie osobnych wniosków o dofinansowanie.

  Korzyści z udziału w Programie Energia Plus

  Energia Plus stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego i efektywnego korzystania z zasobów energetycznych. Program ten stymuluje rozwój ekologicznych projektów, przyczyniając się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Otwiera również drzwi do innowacyjnych technologii i praktyk, które mają potencjał zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy i wykorzystujemy energię.

  Dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorcy zyskują możliwość inwestowania w OZE przy atrakcyjniejszych warunkach. Przedsiębiorstwa wykorzystujące zieloną energię zyskują zaś nie tylko korzyści finansowe. Podnoszą one również swój wizerunek jako firm odpowiedzialnych społecznie i dbających o środowisko.

  Edukacja i szkolenia organizowane w ramach programu wspierają zwiększanie wiedzy na temat korzyści wynikających z ekologicznego i efektywnego gospodarowania energią. Projekty finansowane w ramach programu przyczyniają się także do ograniczenia emisji szkodliwych gazów. To zaś wpisuje się w unijne cele związane z ochroną klimatu.

  Amorficzne panele fotowoltaiczne

  1 Panele fotowoltaiczne – czym są i jak działają? Panele fotowoltaiczne, wbrew potocznemu nazewnictwu, to nie pojedyncza jednostka, a zespolone i połączone ze sobą w szereg moduły fotowoltaiczne. Moduły zaś to zbiór połączonych ogniw w formie obramowanej zazwyczaj płyty. Padający na powierzchnię ogniwa foton uwalnia elektron, który dzięki...
  Czytaj dalej

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa prawidłowo?

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa bez zarzutu – obserwacja produkcji energii Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy fotowoltaika działa prawidłowo, jest obserwacja produkcji energii. W większości przypadków instalacje fotowoltaiczne są wyposażone w system monitorujący, który umożliwia śledzenie wydajności systemu w rzeczywistym czasie. Możesz zalogować się...
  Czytaj dalej

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO