Spis treści

    Taksonomia UE i dyrektywa CSRD – jakie wymagania stawiają przed firmami?

    W ostatnich latach Unia Europejska wprowadziła szereg inicjatyw mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dwa kluczowe elementy tego podejścia to Taksonomia UE oraz Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Jakie konkretne wymagania stawiają one przed firmami?

    Działania mające zapobiegać niekorzystnym zmianom klimatycznym są kierunkiem, który nie ulegnie już zmianie. Narastająca degradacja środowiska i jej skutki zobowiązały rządzących do podjęcia poważnych decyzji. W związku z tym wprowadzono zmiany dotyczące zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek. CSRD, ESG, ESRS to skróty, które nabierają znaczącego wpływu na działalność firm.

    Taksonomia ESG – zasady

    Taksonomia UE związana z ESG wprowadzona na mocy rozporządzenia 2020/852 identyfikuje inwestycje wspierające zrównoważony rozwój, wyznaczając konkretne warunki. Jej celem jest stworzenie wspólnych ram klasyfikacyjnych dla zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

    Aby działalność gospodarcza została sklasyfikowana jako zrównoważona pod względem środowiskowym, musi wnosić znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych, jednocześnie nie szkodząc znacząco żadnemu z pozostałych. Musi być również zgodna z minimalnymi gwarancjami, takimi jak wytyczne OECD, zasady ONZ i podstawowe konwencje MOP.

    Zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza powinna realizować co najmniej jeden z sześciu poniższych celów środowiskowych:

    • Łagodzenie zmian klimatu
    • Dostosowanie do zmian klimatu
    • Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
    • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
    • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
    • Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

    Założenia Taksonomii UE w praktyce

    Taksonomia UE nakłada pewne obowiązki sprawozdawcze na spółki i podmioty finansowe, do których ma zastosowanie. Harmonogram sprawozdawczości, treść, metodologię oraz sposób prezentowania informacji, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa, określa Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii.

    Taksonomia UE przewiduje listę rodzajów działalności gospodarczej, które mogą przyczynić się do realizacji określonych w niej celów środowiskowych. Dla tych rodzajów działalności opracowano techniczne kryteria kwalifikacji w celu oceny, czy daną działalność gospodarczą można uznać za zrównoważoną środowiskowo. Jeśli dana działalność gospodarcza nie jest uwzględniona w Taksonomii UE, nie oznacza to, że ma ona negatywny wpływ na środowisko. Oznacza to po prostu, że nie została sklasyfikowana, ponieważ ma znikomy pozytywny wpływ lub jest uważana za neutralną. Ocena kwalifikowalności jest pierwszym krokiem w pełnej analizie zgodności z Taksonomią. Pozostałe cztery warunki, jakie muszą zostać spełnione, to:

    • Znaczący wkład w realizację co najmniej jednego celu środowiskowego.
    • Brak znaczącej szkody w odniesieniu do innych celów środowiskowych.
    • Zgodność z minimalnymi gwarancjami dla zapewnienia, że firmy angażujące się w ESG spełniają określone standardy społeczne i dotyczące etyki biznesu.
    • Zgodność z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi w aktach delegowanych do Taksonomii.

    Dyrektywa CSRD – rozszerzone wymogi raportowania

    Dyrektywa CSRD z 16 grudnia 2022 r. jest kolejnym elementem strategii zrównoważonego finansowania UE. Jej celem jest zwiększenie ilości i poprawa jakości ujawnianych przez spółki informacji dotyczących ESG.

    Można uznać, że jest następczynią dyrektywy NFRD, ponieważ była ona pierwszym aktem prawnym nakładającym wymóg raportowania na niektóre spółki UE. Dyrektywa CSRD to kolejny krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności korporacyjnej. Jej celem jest rozszerzenie zakresu raportowania przedsiębiorstw dotyczącego informacji niefinansowych. Nowe regulacje obejmują między innymi kwestie środowiskowe, społeczne, związane z pracownikami, praktyki antykorupcyjne oraz środki walki z korupcją.

    CSRD a wymagania dla firm

    Dyrektywa CSRD zakłada większą przejrzystość w zakresie informacji niefinansowych. Firmy muszą uzupełnić swoje tradycyjne sprawozdania finansowe o informacje dotyczące wpływu ich działalności na aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania przedsiębiorstwem. Firmy będą zobowiązane do konsultacji z interesariuszami w celu lepszego zrozumienia i reagowania na ich oczekiwania związane z zrównoważonym rozwojem.

    Wszystkie spółki podlegające CSRD są zobowiązane do stosowania standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako podstawy do przygotowania ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Są one określane jako europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) i będą przyjmowane jako akty delegowane uzupełniające CSRD. Pierwszy zbiór standardów został przyjęty w lipcu 2023 r. i zawiera 12 standardów niezależnych od sektora:

    CSRD dwanaście standardów
    12 standardów ESRS

    Kiedy zacznie obowiązywać CSRD?

    Dyrektywa CSRD będzie wchodzić w życie etapami:

    • Od 2025 r. (sprawozdania obejmujące rok obrotowy 2024) CSRD zacznie obowiązywać w spółkach podlegających już pod NFRD, a także w tych, które wejdą w zakres NFRD za 2024 r. w wyniku przekroczenia powiązanych progów. Będą to duże jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki dominujące dużych grup zatrudniające więcej niż 500 pracowników oraz posiadające obrót netto wyższy niż 40 mln euro i/lub sumę aktywów większą niż 20 mln euro.
    • Od 2026 r. (obejmujące rok 2025) zasady CSRD obejmą wszystkie duże podmioty (notowane lub nie) lub jednostki dominujące dużych grup zatrudniające ponad 250 pracowników, posiadające obrót netto wyższy niż 40 mln euro oraz sumę aktywów większą niż 20 mln euro.
    • Od 2027 r. (obejmujące rok 2026) nowe wymogi będą miały zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym UE, zatrudniających ponad 10 pracowników i posiadających obrót netto wyższy niż 700 tys. euro oraz sumę aktywów większą niż 350 tys. euro. MŚP będą miały możliwość dobrowolnego pominięcia informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w swoich sprawozdaniach przez pierwsze dwa lata, ale będą musiały wyjaśnić, dlaczego nie przekazują takich informacji.
    • Od 2029 r. (obejmujące rok 2028) nowe wymogi obejmą pośrednio także niektóre spółki spoza UE, uzyskujące w UE obrót netto powyżej 150 mln euro, posiadające oddział w UE o obrocie netto większym niż 40 mln euro lub posiadające unijną spółkę zależną podlegającą pod CSRD.

    Podsumowanie

    Zarówno Taksonomia UE, jak i Dyrektywa CSRD wprowadzają konkretne wymagania mające na celu zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firmy, które skutecznie dostosują się do tych regulacji, nie tylko spełnią normy prawnie wymagane, ale również polepszą reputację, zwiększą atrakcyjność dla inwestorów i przyczynią się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. To wyzwanie, ale jednocześnie szansa na tworzenie bardziej odpowiedzialnych i trwałych modeli biznesowych.

    Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa prawidłowo?

    1 Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa bez zarzutu – obserwacja produkcji energii Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy fotowoltaika działa prawidłowo, jest obserwacja produkcji energii. W większości przypadków instalacje fotowoltaiczne są wyposażone w system monitorujący, który umożliwia śledzenie wydajności systemu w rzeczywistym czasie. Możesz zalogować się...
    Czytaj dalej

    Amorficzne panele fotowoltaiczne

    Panele fotowoltaiczne – czym są i jak działają? Panele fotowoltaiczne, wbrew potocznemu nazewnictwu, to nie pojedyncza jednostka, a zespolone i połączone ze sobą w szereg moduły fotowoltaiczne. Moduły zaś to zbiór połączonych ogniw w formie obramowanej zazwyczaj płyty. Padający na powierzchnię ogniwa foton uwalnia elektron, który dzięki...
    Czytaj dalej

      * Pola wymagane

      Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

      Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

      Pozdrawiamy ESOLEO

      Mój prąd 5.0
      Zadzwoń
      Kontakt z doradcą

        * Pola wymagane

        Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

        Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

        Pozdrawiamy ESOLEO

          * Pola wymagane

          Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

          Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

          Pozdrawiamy ESOLEO